Projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Krnově

Téměř každé dítě se těší do první třídy. Těší se na kamarády, na paní učitelku, na hraní i učení. Brzy se však ukáže, že některým dětem se daří dosahovat dobrých výsledků a některým to ve škole moc nejde. Opakované neúspěchy dítěte, kritika a absence podpory a pochvaly vede k tomu, že škola děti přestává bavit. A dávat jim to za vinu není vůbec fér. Jsou děti, které mají k učení horší předpoklady od narození; jsou děti, se kterými se rodiče vůbec do školy nepřipravují; a jsou děti, jimž rodiče nekoupí ani pastelky a zdravotně nezávadnou tašku do školy. 

Tento projekt se s tím nesmířil. Pomáhá dětem, pedagogům i rodičům. Ukazuje, že správná podpora dětí má smysl i jasné výsledky. 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je podpora kvalitního vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Stručná informace o projektu

Projekt se zaměřuje na aktivity podporující kvalitní vzdělávání dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které vyrovnávají vzdělaností rozdíly v hlavním vzdělávacím proudu. Autorem projektu je naše organizace REINTEGRA, která projekt zahájila již v roce 2010 a řídila ho až do roku 2019. Poté se řízení projektu ujala ZŠ Janáčkovo nám. 17 v Krnově za podpory města Krnova.


Hlavní aktivity projektu

Předškolní vzdělávání

V průběhu realizace této klíčové aktivity jsou realizovány programy s cílem připravit děti ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • zajištění provozu předškolního Centra podpůrné péče v SVL pro děti se sociálním znevýhodněním, podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole,
 • činnosti zaměřené na rozvoj prosocionálních, kognitivních a emočních dovedností u dětí,
 • vzdělávací aktivity pro rodiče v oblasti rané péče, metodická práce rodičů s jejich dětmi,
 • poradenství rodinám v oblasti vzdělávání dítěte, podpora rodinám při jednání s organizacemi zaměřenými na poskytování vzdělávacích a sociálních služeb,
 • spolupráce předškolního Centra s partnerskou mateřskou školou Slunečnice a ostatními mateřskými školami v Krnově v oblasti výměny praktických zkušeností práce s cílovou skupinou,
 • pravidelná setkávání účastníků platformy I. pro téma Předškolní vzdělávání.

Prevence školního neúspěchu

V průběhu této klíčové aktivity jsou realizovány programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělání.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • činnosti zaměřené na doučování dětí v rodinách a neformálních klubech (doučovací kluby NNO, doučovací klub na internátě SŠ),
 • volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, gramotnosti a smysluplného využití volného času žáků,
 • činnost tzv. peer tutoringu - starší kamarád/starší žák zajišťuje motivaci a studijní podporu žáka,
 • doučovací kluby na školách (4 ZŠ, 1 SŠ),
 • podpora žáků prostřednictvím školních asistentů,
 • školní poradenská pracoviště personálně zajištěna školním psychologem, speciálním pedagogem a sociálním pedagogem,
 • pilotní ověření nové pozice koordinátora inkluze ve škole,
 • spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzívního vzdělávání,
 • podpora rodičů při jednání s pedagogickými pracovníky a se zástupci sociálních služeb,
 • workshopy pro rodiče v rozsahu minimálně 1x za školní pololetí po dobu realizace projektu,
 • pravidelná setkávání účastníků platformy II. pro téma Prevence školní neúspěšnosti.

Rozvoj pracovníků ve vzdělávání

Prostřednictvím této aktivity je zajištěn rozvoj pracovníků ve vzdělávání, konkrétně metodická podpora při práci s heterogenní skupinou.

Konkrétní činnosti této aktivity:

 • zajištění činnosti pedagogického konzultanta v oblasti rozvoje inkluzívního vzdělávání přímo v prostředí školy (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
 • supervize pedagogických pracovníků (MŠ, 4ZŠ, SŠ),
 • individulní koučing,
 • účast na kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.