Projekt ERFAL

Projekt ERFAL má za cíl především sdílení a výměnu zkušeností v oblasti integrace znevýhodněných osob. Během projektu je využívána jedinečná metoda BarCamp. Výstupem projektu je mimo jiné soubor metod a dobrých praxí vybraných a připravených organizacemi z devíti evropských zemí. Projekt je realizován v období od září 2017 do února 2019. V průběhu projektu se uskuteční 4 mezinárodní a 18 národních pracovních seminářů. 

Hlavními cílovými skupinami jsou:

  • Znevýhodnění lidé
  • Odborníci (sociální pracovníci, poradci, učitelé, lektoři aj.)
  • Organizace pomáhající znevýhodněným lidem (např. Vzdělávací centra, centra pro poradenství nezaměstnaným, úřady práce apod.)

Podrobné informace i výstupy projektu jsou dostupné na samostatných stránkách projektu www.erfalproject.eu 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.