Projekt Me2ME

ME2ME je inovativní projekt zaměřený na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru malého podnikání. Jeho cílem je vytvořit vzdělávací síť, ve které mohou malí podnikatelé vzájemně sdílet své zkušenosti a zároveň jim bude k dispozici podpora od vyškolených profesionálů. Malí podnikatelé ví sami nejlépe, jaké znalosti a dovednosti potřebují. Oni budou rozhodovat o tom, jakým tématům se bude vznikající síť věnovat, na jaké problémy se vzdělávací produkty zaměří. Projekt ME2ME zlepší vzdělávací prostředí v oblasti malého podnikání, pomůže malým i začínajícím podnikatelům i jejich zaměstnancům.

Internetové stránky projektu jsou www.me2meproject.eu

Na úrovni EU bylo opakovaně zdůrazňováno, že malé a střední podniky jsou jednou z klíčových "hnacích sil" moderních ekonomik. Je to z důvodu jejich přispění k technologické modernizaci; k inovaci produktů a procesů; k vytváření pracovních míst; k podpoře vývozu; atd. Tyto závěry potvrzují také čísla. V 2016 malé a střední podniky poskytovaly přibližně 68% všech pracovních míst v nefinančním podnikatelském sektoru a přispěly 58,1% k celkové přidané hodnotě vytvořené podnikáním v EU.

Aktuálně, vzhledem k velkému počtu nekvalifikovaných pracovních sil a k rychlým změnám na trhu práce, je potřeba správného odborného vzdělávání větší, než kdy předtím. Odborné vzdělávání a přípravu je třeba reformovat tak, aby lépe reagovali na vyvíjející se evropský trh a zajistili, že lidé jsou vybaveni správnými dovednostmi a učí se tím nejvhodnějším a nejefektivnějším způsobem.

Projekt ME2ME byl navržen tak, aby reflektoval výše uvedená zjištění a zároveň využil příležitostí digitálního věku k vývoji inovativního vzdělávacího obsahu. Malí podnikatelé jsou skupinou podnikatelů, pro kterou je typický nedostatek času a nízká míra dalšího vzdělávání, což často vede k zániku malých firem. Projekt ME2ME se bude snažit překlenout propast mezi malými podnikateli a poskytovateli vzdělávacích služeb tím, že je propojí do on-line sítí.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • pěstovat kulturu dalšího vzdělávání v rámci sektoru malého podnikání tím, že bude utvářet pozitivní postoje k učení mezi malými podnikateli;
 • rozvíjet vzdělávací sítě vzájemného učení v každé partnerské zemi;
 • pomoc při překlenutí propasti mezi malými podnikateli a poskytovateli vzdělávání; 
 • vyškolit lektory odborného vzdělávání, aby byli schopni připravovat a používat malé interaktivní výukové celky, které budou odpovídat specifickým vzdělávacím potřebám sektoru malého a středního podnikání. Tím projekt zajistí, že odborné vzdělávání bude více odpovídat skutečným potřebám malého a středního podnikání.

Projektové partnerství bude klást důraz na zajištění snadného přístupu k vytvořeným vzdělávacím materiálům, čehož dosáhne zpřístupněním malých interaktivních výukových celků na široce dostupné digitální platformě. Projekt podpoří přechod od zažitého vzdělávacího stylu, který představují tradičních vzdělávací kurzy, k novému způsobu vzdělávacích kurzů, které využijí potenciál sociálních sítí, ale zároveň se přizpůsobí potřebám i časovým možnostem malých podnikatelů.

Projektové partnerství se skládá z 9 partnerů:

 • The Center for Training and Research INNEO (PL)
 •  Future in Perspective (IE)
 • Kauno mokslo ir technologijų parkas (LT)
 • SFEDI (UK)
 • Pandokrátor (HU)
 • Universitatea Din Pitesti (RO)
 • Reintegra (CZ)
 • Innoventum Oy (FI)
 • Schweizerischer Verband für Weiterbildung (CH, přidružený partner)

Projekt ME2ME je realizován od září 2017 do srpna 2019.

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.